ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမသတင္းမ်ား

ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတြင္ Toll Gate မ်ားတည္ေဆာက္ေကာက္ခံျခင္း တင္ဒါေခၚယူမည္

Myanmar Builder Guide | 26 Aug 2019

ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတြင္ Toll Gate မ်ားတည္ေဆာက္ေကာက္ခံျခင္း တင္ဒါေခၚယူမည္

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုိင္းႏွင့္အိႏၵိယႏုိ...

Myanmar Builder Guide | 26 Aug 2019

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုိင္းႏွင့္အိႏၵိယႏုိ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာဖိတ္ေခၚ

Myanmar Builder Guide | 20 Aug 2019

ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာဖိတ္ေခၚ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ျပည္-ေပါက္ေခါင္းရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ မလြတ္ကင္းခဲ့သည့္ လယ္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး...

Myanmar Builder Guide | 17 Aug 2019

ျပည္-ေပါက္ေခါင္းရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ မလြတ္ကင္းခဲ့သည့္ လယ္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ဒလဘက္ျခမ္းတြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ရန္ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈၿပီးစီး

Myanmar Builder Guide | 17 Aug 2019

ဒလဘက္ျခမ္းတြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ရန္ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈၿပီးစီး

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>