ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမသတင္းမ်ား

စစ္ေတာင္းျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္မႈ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီး

Myanmar Builder Guide | 18 Sep 2019

စစ္ေတာင္းျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္မႈ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီး

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားဖို႕ ေျမကြက္မ်ား စတင္ေရြးခ်ယ္

Myanmar Builder Guide | 17 Sep 2019

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားဖို႕ ေျမကြက္မ်ား စတင္ေရြးခ်ယ္

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္တြင္ စတင္အဆင့္ျမွင့္တင္မည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူရထားလမ္းပိုင္း

Myanmar Builder Guide | 17 Sep 2019

ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္တြင္ စတင္အဆင့္ျမွင့္တင္မည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူရထားလမ္းပိုင္း

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံမည့္အခြန္အခမ်ားကို Mobile Banking စနစ္ျဖင့္ေပးေဆာင္နိုင္ေ...

Myanmar Builder Guide | 14 Sep 2019

ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံမည့္အခြန္အခမ်ားကို Mobile Banking စနစ္ျဖင့္ေပးေဆာင္နိုင္ေ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေတာ့မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လု...

Myanmar Builder Guide | 12 Sep 2019

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေတာ့မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လု...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>